rnrnrn
قوانین حمایت از حقوق اثر ادبی و هنری

قوانین حمایت از حقوق اثر ادبی و هنری

 • سید ابوالفضل عباس زاده
 • |
 • 06 جولای 2019
 • |
 • 19 دیدگاهقوانین حمایت از حقوق اثر ادبی و هنریReviewed by رسول عطائیان on Jul 6Rating: 5.0قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان

قوانین حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان و ثبت اثر را می توان در این مواد بررسی کرد

فصل اول_تعاریف

ماده ۱_

از نظر این قانون به مولف و مصنف و هنرمند «پدید آورنده» و به آنچه از راه دانش یا هنر و یا ابتکار آنان پدید می اید بدون در نظر گرفتن طریقه یا روشی که در بیان و یا ظهور و یا ایجاد ان به کار رفته «اثر» اطلاق می شود

ماده ۲_

اثر های مورد حمایت این قانون به شرح زیر است:

١-کتاب و رساله و جزوه و نمایشنامه و هر نوشته دیگر علم یا فنی و ادبی و هنری.
٢-شعر و ترانه و سرود و تصنیف که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد.
٣-اثر سمعی و بصری به منظور اجرا در صحنه های نمایش یا پرده سینما یا پخش از رادیو یا تلویزیون که بههر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد.
٤-اثر موسیقی که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد.
٥-نقاشی و تصویر و طرح و نقش و نقشه جغرافیایی ابتکاری و نوشته ها و خط های تزئینی و هرگونه اثر
تزئینی و اثر تجسمی که به هرطریق و روش به صورت ساده یا ترکیبی به وجود آمده باشد.
٦-هر گونه پیکره (مجسمه).
٧-اثر معماری از قبیل طرح و نقشه ساختمان.
٨-اثر عکاسی که با روش ابتکاری و ابداع پدید آمده باشد.
٩-اثر ابتکاری مربوط به هنرهای دستی یا صنعتی و نقشه قالی و گلیم.
١٠-اثر ابتکاری که بر پایه فرهنگ عامه (فولکلور) یا میراث فرهنگی و هنر ملی پدید آمده بادش.
١١-اثر فنی که جنبه ابداع و ابتکار داشته باشد
١٢-هر گونه اثر مبتکرانه دیگر که از ترکیب چند اثر از اثرهای نامبرده در این فصل پدید آمده باشد.

فصل دوم_حقوق پدیدآورنده

ماده ٣ –

حقوق پدید آورنده شامل حق انحصاری نشر و پخش و عرصه و اجرای اثر و حقوق بهره برداری مادیو معنوی از نام و اثر اوست.

ماده ٤ –

حقوق معنوی پدید آورنده محدود به زمان و مکان نیست و غیر قبال انتقال است.

ماده ٥ –

پدید آورنده اثر های مورد حمایت این قانون می تواند استفاده از حقوق مادی خود را در کلیه موارد
از جمله موارد زیر به غیر واگذار کند:

١-تهیه فیلم های سینمایی و تلویزیونی و مانند آن.
٢-نمایش صحنه ای مانند تئاتر و باله و نمایش های دیگر.
٣-ضبط تصویری یا صوتی اثر بر روی صحنه یا نوار یا هر وسیله دیگر.
٤-پخش از رادیو و تلویزیون و وسایل دیگر.
٥-ترجمه و نشر و تکثیر و عرضه اثر از راه چاپ و نقاشی و عکاسی و گراور و کلیشه و قالب ریزی و مانند آن.
٦-استفاده از اثر در کارهای علمی و ادبی و هنری و صنعی و  تبلیغاتی.
٧-به کار بردن اثر در فراهم کردن یا پدید آوردن اثر های دیگری که در ماده دوم این قانون درج شده است.

ماده ٦ –

اثری که با همکاری دو یا چند پدید آورنده به وجود آمده باشد و کار یکایک آنان جدا و متمایز نباشد اثر مشترک نامیده می شود و حقوق ناشی از آن حق مشاع پدید آورندگان است.

ماده ٧ –

نقل از اثرهایی که انتشار یافته است و استناد به آنها به مقاصد ادبی و هنری و علمی و فنی و آموزشی وتربیتی و به صورت انتقاد با ذکر ماخذ در حدود متعارف مجاز است.

تبصره- ذکر ماخذ در مورد جزوه هایی که برای تدریس در موسسات آموزشی توسط معلمان آنها تهیه و تکثیر می شود الزامی نیست مشروط بر این که جنبه انتفاعی نداشته باشد.

ماده ٨ –

کتابخانه های عمومی و موسسات جمع آوری نشریات و موسسات علمی و آموزشی که به صورت غیر انتفاعی اداره می شوند می توانند طبق آیین نامه ای که به تصویب هیئت وزیران خواهد رید از اثر های مورد حمایت این قانون از راه عکسبرداری یا طرق مشابه آن به میزان مورد نیاز و متناسب با فعالیت خود نسخه برداری کنند.

ماده ٩ –

وزارت اطالعات می تواند آثاری را که قبل از تصویب این قانن پخش کرده و یا انتشار داده است

پس از تصویب این قانون نیز کماکان مورد استفاده قرار دهد.

ماده ١٠ –

وزارت آموزش و پرورش می تواند کتاب های درسی را که قبل از تصویب

این قانون به موجب قانون کتاب های درسی چاپ و منتشر کرده است کماکان مورد استفاده قرار دهد.

ماده ١١ –

نسخه برداری از اثرهای مورد حمایت این قانون، مذکور در بند ١ از ماده ٢

و ضبط برنامه های رادیویی و تلویزیونی فقط در صورتی که برای استفاده شخصی و غیر انتفاعی باشد مجاز است.

فصل سوم- مدت حمایت از حق پدید آورنده و حمایت های قانونی دیگر

ماده ١٢ –

مدت استفاده از حقوق مادی پدید آورنده موضوع این قانون که به موجب وصایت یا وراثت منتقل می شود

از تاریخ مرگ پدید آورنده سی سال است و اگر وارثی وجود نداشته باشد یا بر اثر وصایت به کسی منتقل نشده باشد

برای همان مدت به منظور استفاده عمومی در اختیار وزارت فرهنگ و هنر قرار خواهد گرفت.
تبصره – مدت حمایت اثر مشترک موضوع ماده ٦ این قانون سی سال بعد از فوت آخرین پدید آورنده خواهدبود.

ماده ١٣ –

حقوق مادی اثرهایی که در نتیجه سفارش پدید می آید تا سی سال از تاریخ پدید آمدن

اثر متعلقبه سفارش دهنده است مگر آن که برای مدت کمتر یا ترتیب محدود تری توافق شده باشد.
تبصره – پاداش و جایز نقدی و امتیازاتی که در مسابقات علمی و ادبی و هنری

طبق شرایط مسابقه به اثار مورد حمایت این قانون موضوع این ماده تعلق می گیرد متعلق به پدید آورنده خواهد بود.

ماده ١٤ –

انتقال گیرنده حق پدید آورنده می تواند تا سی سال پس از واگذاری از این حق استفاده کند

مگراین که برای مدت کمتر توافق شده باشد.

ماده ١٥ –

در مورد مواد ١٣ و ١٤ پس از انقضای مدت های مندرج در آن مواد استفاده از حق مذکور

در صورت حیات پدید آورنده متعلق به خود او و در غیر این صورت تابع ترتیب مقرر در ماده ١٢ خواهد بود.

ماده ١٦ –

در موارد زیر حقوق مادی پدید اورنده از تاریخ نشر یا عرضه به مدت سی سال مورد حمایت این قانون خواهد بود:

١-اثر های سینمایی یا عکاسی.
٢-هرگاه اثر متعلق به شخص حقوقی باشد یا حق استفاده از آن به شخص حقوقی واگذار شده باشد.

ماده ١٧ –

نام و عنوان و نشان ویژه ای که معرف اثر است از حمایت این قانون برخوردار خواهد بود

و هیچکس نمی تواند آنها را برای اثر دیگری از همان نوع یا مانند آن به ترتیبی که القا شبهه کند به کار برد.

ماده ١٨ –

انتقال گیرنده و ناشر و کسانی که طبق این قانون اجازه استفاده یا استناد یا اقتباس از اثری را به منظور انتفاع دارند

باید نام پدید آورنده را با عنوان و نشانه ویژه معرف اثر همراه اثر یا روی نسخه اصلی یا نسخه های چاپی یا تکثیر شده

به روش معمول و متداول اعالم و درج نمایند مگر این که پدید اورنده به ترتیب دیگر موافقت کرده باشد.

ماده ١٩ –

هر گونه تغییر یا تحریف در اثرهای مورد حمایت این قانون و نشر آن بدون اجازه پدید آورنده ممنوع است.

ماده ٢٠ –

چاپخانه ها و بنگاه های ضبط صوت و کارگاه ها و اشخاصی که به چاپ یا نشر یا پخش و یا ضبط و یا تکثیر اثرهای مورد حمایت این قانون می پردازند

باید شماره دفعات چاپ و تعداد نسخه کتاب یا ضبط یا تکثیر یا پخش یا انتشار و شماره مسلسل روی صفحه موسیقی

و صدا را بر تمام نسخه هایی که پخش می شود یا ذکر تاریخ و نام چاپخانه یا بنگاه و کارگاه مربوط به حسب مورد درج نمایند.

ماده ٢١ –

پدید آورندگان می توانند اثر و نام وعنوان و نشانه ویژه اثرخود را در مراکزی که وزارت فرهنگ و هنر با تعیین نوع آثار آگهی می نماید به ثبت برسانند.

ایین نامه چگونگی و ترتیب انجام یافت تشریفات ثبت وهمچنین مرجع پذیرفتن درخواست ثبت به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده ٢٢ –

حقوق مادی پدید آورنده موقعی از حمایت این قانون برخوردار خواهد بود که اثر برای نخستین بار درایران چاپ یا نشر یا اجرا شده باشد

و قبالً درهیچ کشوری چاپ یا نشر یا پخش و یا اجرا نشده باشد.

تخلفات و مجازات ها

ماده ٢٣ –

هرکس تمام یا قسمتی از اثر دیگری را که مورد حمایت این قانون است به نام خود یا به نام پدید آورنده

بدون اجازه او یا عامداً به شخص دیگری غیر از پدید آورنده نشر یا پخش یا عرضه کند به حبس تادیبی از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

ماده ٢٤ –

هرکس بدون اجازه ترجمه دیگری را به نام خود یا دیگری چاپ و پخش و نشر کند به حبس ازسه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

ماده ٢٥ –

متخلفین ازمواد ١٧-١٨-١٩-٢٠ این قانون به حبس تادیبی ازسه ماه تا یک سال محکوم خواهند
شد.

ماده ٢٦ –

نسبت به متخلفان ازمواد ١٧-١٨-١٩-٢٠ این قانون درمواردی که به سبب سپری شدن مدت حق پدید آورنده استفاده

از اثر با رعایت مقررات این قانون برای همگان آزاد است وزرات فرهنگ و هنر عنوان شاکی خصوصی را خواهد داشت.

ماده ٢٧ –

شاکی خصوصی می تواند از دادگاه صادر کننده حکم نهایی درخواست کند که مفاد حکم دریکی از روزنامه ها به انتخاب وهزینه او آگهی شود.

ماده ٢٨ –

هرگاه تخلف ازاین قانون شخص حقوقی باشد عالوه برتعقیب جزایی شخص حقیقی مسئول که جرم ناشی ازتصمیم او باشد

خسارت شاکی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران خواهد شد و در صورتی که اموال شخص حقوقی به تنهایی تکافو نکند ما به التفاوت ازاموال مرتکب جرم جبران می شود.

ماده ٢٩ –

مراجع قضایی می توانند ضمن رسیدگی به شکایت شاکی خصوصی نسبت به

جلوگیری از نشر وپخش و عرضه آثار مورد شکایت و ضبط آن دستور الزم به ضابطین دادگستری بدهند.

ماده ٣٠ –

اثرهایی که پیش از تصویب این قانون پدید آمده از حمایت این قانون برخوردار است .
اشخاصی که بدون اجازه از اثرهای دیگران تا تاریخ تصویب این قانون استفاده یا بهره برداری کرده اند

حق نشر یا اجرا یا پخش یا تکثیر یا ارائه مجدد یا فروش آن آثار را ندارند مگر با اجازه پدید آورنده

یا قائم مقام او با رعایت این قانون . متخلفین ازحکم این ماده و همچنین کسانی

که برای فرار از کیفر به تاریخ مقدم بر تصویب این قانون اثر را به چاپ رسانند

یا ضبط یا تکثیر یا از آن بهره برداری کنند به کیفر مقرر در ماده ٢٣ محکوم خواهند شد.

دعاوی و شکایاتی که قبل ازتصویب این قانون در مراجع قضایی مطرح گردیده وبه اعتبار خود باقی است .

ماده ٣١ –

تعقیب بزه های مذکور در این قانون با شکایت شاکی خصوصی شروع و با گذشت او موقوف میشود.

ماده ٣٢ –

مواد ٢٤٥و ٢٤٦ و ٢٤٧و٢٤٨ قانون مجازات عمومی ملغی است

ماده ٣٣ –

آیین نامه های اجرایی این قانون از طرف وزارت فرهنگ وهنر و وزارت دادگستری و وزارت اطالعات تهیه و به تصویب هیات وزیرات خواهد رسید.

قانون فوق مشتمل برسی و سه ماده و سه تبصره پس از تصویب مجلس سنا درتاریخ روز دوشنبه سوم آذرماده ١٣٤٨ درجلسه روز پنجشنبه یازدهم دی ماه یکهزار و سیصد و چهل و هشت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

 

آئین نامه اجرائی ماده ٢١ قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان

جرائی ماده ٢١ قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان را بشرح پیوست تصویب نمودند٠

فصل اول – مقررات عمومی تنظیم اظهارنامه ثبت اثر

ماده اول
ثبت اثر طبق درخواست نامه چاپی که از طرف وزارت فرهنگ و هنر تهیه و در اختیار درخواست کننده ثبت اثرگذارده میشود
بعمل می آید و باید در دو نسخه به زبان فارسی نوشته وامضاءشده و حاوی نکات زیر باشد:
الف – نام و نام خانوادگی و تابعیت واقامتگاه وشماره محل صدور شناسنامه و تاریخ تولد پدید آوردنده
و یا شخصی که به اعتبار قانونفوق الذکر قائم مقام پدید آوردنده اصلی اثر میباشد
و هرگاه درخواست کننده شخص حقوقیباشد نام و شماره ثبت واقامتگاه قانونی شخص حقوقی ٠
ب – در صورتیکه درخواستنامه از طرف وکیل یا نماینده قانونی اشخاص مذکور در بند الف داده شود
علاوه برمشخصات موکل نام و نام خانوادگی و تابعیت و اقامتگاه وکیل ٠
پ – تاریخ پدیدآمدن اثر با قید روز و ماه وسال بنحویکه اثر برای چاپ یا نشر یا پخش و یا اجراآماده شده باشد٠
ت – در صورتی که اثر مشترک باشد، ذکر مشخصات پدیدآورندگان و کلیه اشخاص حقیقی و
حقوقی صاحب حقوق مادی و معنوی به ترتیب مذکور در‌بند الف این ماده.
ث – در صورتکیه ثبت نام یا عنوان یا علامتویژه اثر نیز مورد تقاضا باشد
در مورد نام و عنوان ذکر کلمه یا عبارت تقاضا و درمورد علام یا نشانه ویژه توصیف کامل آن بانضمام سه نسخه نمونه یا عکس در اندازه ورنگ اصلی وکلیشه آن ٠
ج – تعیین نوع اثر واعلام آنکه اثر مشمول کدامیک از انواعآثار مذکور در ماده ٢ قانون میباشد٠

فصل دوم – مقررات اختصاصی تقاضای ثبت اثر

ماده دوم

درخواست کننده ثبت اثر علاوه بر تنظیم درخواست نامه بشرح مندرجدر فصل اول باید اطلاعات و مدارکی را که به اعتبار نوع اثر در این فصل تعیین میشودهمراه درخواست نامه تسلیم نماید٠

الف – در مورد کتاب و رساله و گزارش پژوهشی جزوه ونمایشنامه و هر نوشته دیگر علمی و ادبی و هنری

و همچنین در مورد شعر وترانه و سرود وتصنیف موضوع بندهای ١و٢ ماده دوم قانون – دو نسخه کامل خطی یا ماشین شده یا چاپ شدهیا فتوکپی اثر٠

ب – در مورد اثر سمعی و بصری بمنظور اجراء در صحنه های نمایش باپرده سینما

یا پخش از رادیو و تلویزیون موضوع بند٣ ماده دوم قانون – دو نسخه از اثربهر ترتیبی که برای اجراء نوشته یا ضبط یا نشر شده است ٠

پ – در مورد اثرموسیقی موضوع بند٤ ماده دوم قانون دو نسخه اصل یا فتوکپی

یا خطی از نت اثر درصورتیکه نت داشته باشد به انضمام گفتار ا; اگر باشد بعلاوه دو نسخه اثر روی صفحه یانوار

ت – در مورد نقاضی وتصویر و طرح و نقش ونقشه جغرافیائی ابتکاری و نوشته و

خطهای ترزئینی و هرگونه تزئینی و اثر تجسمی موضوع بند٥ ماده دوم قانون :

١- دونسخه عکس رنگی از صال اثر مشروط بر اینکه ابعاد عکس از ٢٤در١٨سانتیمتر تجاوز نکند٠

٢- تعیین آنکه اثر منطبق با کدامیک از آثار مذکور در بند٥ مادهدوم قانون میباشد٠

٣- شرح و توصیف کافی برای شناسائی و تشخیص اثر٠

ث – در مور پیکره (مجسمه ) موضوع بند٦ ماده دوم قانون دو نسخه عکس رنگی اثر به ابعاد٢٤در١٨ سانتیمتر

با ذکر مواد و مصالحی که در ساختن پیکره بکار رفته و تعیین ابعاد واندازه حقیقیووزن آن

ج – در مورد اثر معماری موضوع بند٧ مادهدوم قانون دو نسخه نقشه کاملهمراه نقشه های تفصیلی واجرائی اثر مربوط بطرح اصلی بنا و تزئینات آن و جزئیات اثرمنحصرا” در مواردی که ثبت آن مورد تقاضاست با شرح و توصیف کامل تاحدیکه شناسائی اثردرکلیات و جزئیات مورد نظر درخواست کننده ممکن باشد در صورتکیه درخواست ثبت مربوط ومنحصر به قسمتی از بنا یا ساختمان یا تزئینات آن باشد باید روی نقشه های اصلی بطوروضوح مشخص نشود و در مورد تزئینات طرح آن باید رنگی بادش٠

ج – در مورد اثرعکاسی موضوع بند ٨ ماده دوم قانون ، دونمونه کامل از اثر که حداکثر ابعاد آناز٢٤در١٨ سانتیمترتجاوزنکند٠

ح – در مورد اثر باتکباری مربوط به هنرهای دستی یاصنعتی و نقشه قالی و گلیم موضوع بند٩ ماده دوم قانون ، دو قطعه عکس رنگی یا دو نسخهکپی از اثر باندازه ٢٤در١٨ سانتیمتر٠

خ – در مورد اثر ابتکاریکه بر پایه فرهنگعامه یا میراث فرهنگی ادبی و هنری ملی پدید آمده باشد

و همچنین اثر فنی که جنبه ابداع وابتکار داتشه باشد موضوع بندهای ١٠و١١ ماده دوم قانون ،

نظر بانیکه اثر پس از پدیدآمدن بصورت یکی از آثار مندرج درماده دوم با ترکیبی از آنها خواهد بود

درخواست کننده ثبت با توجه به نوع اثر وارتباط آن با یک یا چند نوع از آثار مذکور در مادهدوم قانون باید اطلاعات ومدارک خاص همان نوع یا انواع راتسلیم کند٠

د- در موردآثار سینمائی یک نسخه امل از اثر با ذکر نام و مشخصات ٠
تبصره – در کلیه مواردمذکور در فصل اول واین فصل درصورتیک ه متقاضی توضیحات خاصی را برای معرفی اثر وچگونگی پیدایش آن لازم بداند در برگ جداگانه ای درج و همراه اظهارنامه تسلیم کند٠

ذ- در مورد نرم افزارهای چند رسانه ای دو نسخه کامل از نمونه نرم افزار تولید شده با ذکر نام و مشخصات و ویژگی‌های اثر

فصل سوم – مرجع ثبت واقدامات ثبتی

ماده سوم

درخواست کننده اثر بایددرخواست نامه ثبت را به ترتیب مندرج در فصل اول و دوم این آئین نامه تنظیم و درمرکزبه وزارت فرهنگ و هنر

و در شهرستانها به ادارات فرهنگ و هنر یا نماینده تعیینشده از طرف وزارت فرهنگ و هنر تسلیم و رسید اخذ کند٠

‌تبصره – درخواست کننده ثبت آثار نرم افزارهای چند رسانه ای درخواست نامه ثبت را به ترتیب مندرج
در فصل‌های اول و دوم این آیین‌نامه به همراه‌دو نسخه کامل از نمونه مورد نظر به دبیرخانه شورای عالی داده ورزی تحویل می‌دهد. ‌
ثبت اثر از نظر فنی توسط شورای یاد شده و از نظر محتوایی توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می‌شود.
دبیرخانه شورای مزبور موظف است‌قبل از ثبت اثر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را دریافت نماید. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است
ظرف سه ماه از دریافت استعلام‌دبیرخانه شورای عالی داده ورزی نظر خود را به آن دبیرخانه اعلام نماید.
ماده چهارم
مراجع دریافتدرخواست نامه ثبت اثر کلیه درخواستنامه ها را بواحد امور مولفان و مصنفان و هنرمدان در وزارت فرهنگ و هنر ارسال خواهند نمود٠
واحد مزبور بدرخواست نامه ها رسیده ظرف مدت سه ماه رسیدگی و اگر درخواستنامه ها مطابق مقررات فصل اول و دوم تنظیم شده باشد
و اثر قبلا” به ثبت نرسیده باشد آنها را در دفتر مخصوص ثبت اثرها ثبت نموده وگواهینامه ثبت اثر را با قید روز و ساعت تسلیم درخواست بنام درخواست کننده صادر وبوی تسلیم و رسید اخذ کند٠
در صورتیکه درخواست نامه مطابق مقررات فصل اول و دومبالا تنظیم نشده باشد موارد نقض یا ایراد کتبا” با پست سفارشی
به درخواست نندهابلاغو تا زمانی که درخواست کننده اقدام برفع نقص یا ایراد نکند درخواست ثبت بلااقدام خواهد ماند٠
ماده پنجم
وزارت فرهنگ و هنر مکلف است در آخر هر ماه فهرستی ازکلیه آثار ثبت شده در مان ماه را در روزنامه رسمی کشور
و یکی اتز روزنامه هایکثیرالانتشار روزانه تهران برای اطلاع عموم آگهی کند٠ فهرست مزبو ردر هر مورد بطوراختصار شامل نام درخواست کننده
و تاریخ ثبت و نوع اثر ومعرفی موضوع آن خواهد بود٠قبول درخواست ثبت اثر و همچنین ثبت آن مانع اعتراض وادعای حق ازناحیه دیگر اشخاص نخواهد بود٠
ماده ششم
درخواست کننده میتواند قبل یا بعد از ثبت اثر تقاضایتغییر واصلاح ، تکمیل یا ابطال آنرا بنماید٠ در اینصورت وزارت فرهنگ و هنر بنحومذکور در ماده پنجم آگهی خواهد کرد٠
ماده هفتم
هزینه آگهی ثبت اثر و مواردتغییر، اطلاح ، تکمیل و یا ابطال آن بعهده درخواست کننده ودینفع خواهد بود٠

 

 

 1. skinhair.ir
  4 سال گذشته پاسخ

  اقا خیلی وبسایتتون عالیه

 2. سعید
  4 سال گذشته پاسخ

  سلام.وبسایت جامعی دارید.خیلی خیلی ممنون

  • مرکز نوآوری و کارآفرینی تک
   3 سال گذشته پاسخ

   سلام جناب دوستی
   محبت دارید نظر لطف شماست

 3. علی محمد
  4 سال گذشته پاسخ

  مطلب بسیار خوبی بود.ممنون

 4. علی
  4 سال گذشته پاسخ

  سلام.ممنون .خیلی خوب بود.از دست اندرکاران
  وبسایت به این خوبی سپاسگزارم

  • مرکز نوآوری و کارآفرینی تک
   4 سال گذشته پاسخ

   سلام دوست عزیز
   بسیار خوشحالیم از اینکه تلاش های تیم ما برای جامعه فناوران و نخبگان رضایت بخش است.

  • مرکز نوآوری و کارآفرینی تک
   3 سال گذشته پاسخ

   سلام محبت دارید قربان

 5. مرکز نوآوری و کارآفرینی تک
  4 سال گذشته پاسخ

  سپاس از لطف شما
  موفق باشید

 6. titangame.ir
  4 سال گذشته پاسخ

  تو زمینه ای که فعالیت میکنید جزو بهترین سایت ها
  هستید.

 7. علی محمدی
  4 سال گذشته پاسخ

  تو زمینه ای که فعالیت میکنید جزو بهترین سایت ها هستید.

  • مرکز نوآوری و کارآفرینی تک
   3 سال گذشته پاسخ

   نطر لطف شماست

 8. مهلا
  4 سال گذشته پاسخ

  وای خیلی خوبه ساییتون

  • مرکز نوآوری و کارآفرینی تک
   3 سال گذشته پاسخ

   سلام لطف دارید

 9. arc
  3 سال گذشته پاسخ

  مطلب بسیار خوبی بود.ممنون

  • مرکز نوآوری و کارآفرینی تک
   3 سال گذشته پاسخ

   نظر لطف شماست

 10. akbar
  3 سال گذشته پاسخ

  بهترین وبسایتی که تاحالا دیدم.ازتون متشکرم

  • مرکز نوآوری و کارآفرینی تک
   3 سال گذشته پاسخ

   نظر لطفتون هست

 11. drfatemenaji
  3 سال گذشته پاسخ

  خسته نباشید ممنون به خاطر این مطلب زیبا

  • مرکز نوآوری و کارآفرینی تک
   3 سال گذشته پاسخ

   سلامت باشید

02191010764
Contact راحت باشید، از ما بپرسید هر سوالی دارید!