جستجوی اختراعات ثبت شده در ایران و جهان

جستجوی اختراعات ثبت شده در دنیا

 با توجه به اینکه یکی از شرایط ثبت اختراع ، جدید بودن طرح در دنیا می باشد . به کمک سایتهایی که در ادامه معرفی شده اند میتوانید از جدید بودن طرح خود اطمینان حاصل نمایید.

لازم به ذکر است که تمامی آرشیو های موجود فقط شامل اختراعاتی است که ثبت شده اند.

نقشه فنی اختراع

برای درک بهتر اختراع درصورتیکه، اشکال یا نقشه یا نمودارهایی لازم باشد شما باید بنحوی که یک متخصص در آن زمینه قادر باشد آنرا دریابد، ترسیم و تنظیم نمایید و تعبیه این بند نیز به نوعی در راستای افشای کامل و مؤثر اختراع است. لازم به ذکر است نقشه ها و نمودار باید با علائم فنی استاندارد و نرم افزار فنی مربوطه مانند AutoCAD,Solid Work و... ترسیم نموده و تصاویر آن را در مدارک قرار دهید.

اگر موضوع مورد ادعای اختراع یک فرآیند یا الگوریتم صنعتی باشد مراحل فرآیند را به صورت بلوک دیاگرام به عنوان نقشه ارائه دهید و همچنین اگر موضوع مورد ادعای اختراع سنتز شیمیایی باشد، فرمولاسیون (ترکیبات با ذکر نسبت مواد ترکیبی) را به عنوان نقشه ارائه دهید.

نحوه نگارش خلاصه (توصیف) اختراع

خلاصه صرفاً برای اطلاعات فنی و فاقد استفاده های حقوقی است. وضعیت موجود در زمینه اختراع و راه حل ارائه شده در اختراع بصورت خلاصه می‌بایست در این قسمت درج شود.

برطبق ماده 13 آئین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 در خلاصه اختراع باید به شرح ذیل عمل شود:

1) با عنوان اختراع شروع شود.

2) زمینه فنی که اختراع به آن تعلق دارد را تعیین کند تا در جستجوی سوابق اختراع ادعایی مورد استفاده قرار گیرد.

3) مشکل فنی، اساس راه حل ارائه شده برای آن و همچنین کاربرد یا کاربردهای اصلی اختراع را بطور اجمالی روشن نماید.

4) درصورت لزوم خلاصه اختراع باید مشتمل به فرمول‌های شیمیایی یا معادلات ریاضی باشد تا براساس آنها ویژگی های اختراع به بهترین شکل بیان شود.

5) درصورتی که برای توضیح اختراع ارجاع به نقشه ضرورت داشته باشد، پس از توضیح خلاصه هر قسمت باید نشانه های ارجاع دهنده به هریک از نقشه ها در داخل پرانتز ذکر گردد؛ فلذا اگر برای بیان اجمالی اختراع مثالها یا نقشه ها مقتضی باشد باید ضمیمه شود.

6) در خلاصه اختراع بیشتر باید برجستگیهای تکنیکی و فنی اختراع ذکر شود نه مزایا و ارزش اختراع.

7)  در قوانین ملی بسیاری از کشورها برای میزان و حجم مطالب خلاصه اختراع، معیار و محدودیت تعداد کلمات درنظر گرفته شده است و در کشور ما بین 70 تا 200 کلمه می‌باشد.

نحوه نگارش ادعانامه اختراع Claims

ادعانامه حدود حمایت یک اختراع را تعیین می کند. ادعاها برای یک اختراع ثبت شده از اهمیت ویژه ای برخوردارند؛ اگر بخوبی تنظیم نشوند، حتی یک اختراع واقعا ارزشمند میتواند به یک اختراع بی ارزش تبدیل شود که میتوان براحتی آن را دور زد یا پیرامون آن طراحی کرد. در دعاوی اختراعات، تعبیر ادعا به طور کلی اولین گام تعیین این است که آیا اختراع معتبر است و اینکه آیا اختراع تقلید شده یا حقوق آن نقض شده است یا خیر. توصیه می شود با یک کارشناس برای تهیه اسناد و مدارک اختراع بویژه ادعاها ( ادعانامه ) مشورت کنید.

در ادعای اختراع، مخترع قلمرو و محدوده حق انحصاری اختراع خود را با بیان ادعاها تعیین می‌کند و از دیدگاه مالک اختراع ادعاها قلب یک اختراع محسوب می شود چون از این طریق با تعیین قلمرو اختراع خود، میزان حمایت حقوقی خود را نیز بیان می‌کند فلذا در تنظیم ادعای اختراع باید نکات زیر رعایت شود.

الف - ادعای اختراع باید صریح و منجز بوده و مشروط به تحقق شرایط خاص نباشد و درصورت عدم صراحت و شفافیت امکان سوءاستفاده و نقض حق در آینده برای مالک اختراع محتمل خواهد بود.

ب - اطلاعات مربوط به چگونگی ساخت و ذکر چارچوب مشخصه های فنی ذکر شود و در ادعاها نباید فراتر از اطلاعات توصیف، موارد بیان و ذکر شود.

ج - تعداد ادعاها باید معقول و متناسب باشد و در چارچوب اصل وحدت اختراع تنظیم شود.

د - ویژگی ها و مشخصه های فنی قابل حمایت با استفاده از جملات قابل اثبات بیان شود.

ه - جز در موارد غیرقابل اجتناب از ارجاع به نقشه ها یا توصیف امتناع گردد و تا حد ممکن از به کاربردن عباراتی مانند «همانطورکه در توصیف آمد» یا «همانطورکه در نقشه ها نشان داده شده» خودداری شود و این بند در جهت بیان شفاف و منجز ادعاهای اختراع و تعیین قلمرو حق اختراع است و بکاربردن عبارات مبهم نمی تواند قابل اتکا و دفاع در قبال نقض حق اختراع به شمار رود.

و - درصورتیکه برای فهم ادعا ارجاع به نقشه ضرورت داشته باشد پس از بیان ادعا، به نقشه فنی مربوطه ارجاع داده می شود

ز - مشتمل به شیوه اجرا و مزایای اختراع نباشد.

 

چگونه یک ادعا نامه مناسب بنویسیم؟

اصولاً ادعاها شماره گذاری می شوند و ادعای شماره 1 در هر ادعانامه ادعای مستقل نام دارد و بقیه ادعاها که ادعای وابسته نام دارد بر اساس ادعای شماره 1 نوشته می شود.

در ادعای مستقل باید موضوع اختراع و ویژگی های فنی و اساسی اختراع یا همان عنصر اختراعی شرح داده شود و در ادعای وابسته به روشن سازی ماهیت عنصر اختراعی ارائه شده در ادعای مستقل و با رجوع به آن پرداخته می شود.

مثال ( نمونه ) ادعانامه:

عنوان اختراع: سیستم شناسائی

ادعا 1: روش تشخیص هویت یک شخص، متشکل از ذخیره کردن اطلاعات تصویری حداقل یک بخش عنبیه و مردمک چشم یک شخص؛ روشن کردن چشم یک شخص ناشناخته دارای یک عنبیه و یک مردمک؛ به دست آوردن حداقل یک تصویر حداقل از همان بخش عنبیه یا مردمک چشم  شخص ناشناخته؛ و مقایسه کردن حداقل بخش عنبیه تصویر به دست آمده با اطلاعات تصویر ذخیره شده به منظور شناسائی شخص ناشناخته.

ادعا 2: روش ادعای شماره 1 که در آن روشن کردن متشکل از رساندن مردمک چشم به حداقل یک اندازه از قبل تعیین شده، متشکل از حداقل بخش عنبیه تصویر بدست آمده با اطلاعات تصویر ذخیره شده که از چشم یک شخص به دست آمده است با مردمک که اندازه آن همان اندازه از پیش تعیین شده است.

 

نحوه نگارش توصیف اختراع

شما برای اینکه بتوانید اختراعتان را به ثبت برسانید، در حین ثبت اظهارنامه باید اسناد اختراع خود را برای اداره ثبت اختراع ارسال نمایید، در واقع این مدارک شامل اطلاعات اختراع و تعیین کننده ماهیت حقوقی اختراع و حدود اختراع برای حمایت است. در ادامه توضیحاتی برای این متون برای شما مخترعین ارائه می گردد:

 

توصیف اختراع (DESCRIPTION)

 توصيف اختراع بايد مشتمل بر موارد زير باشد:

 

عنوان اختراع:

عنوان اختراع که ترجیحاً بین 3 تا 10 کلمه است باید در مبدأ توصیف اختراع ذکر شود و این عنوان عیناً همان عنوان مندرج در اظهارنامه اختراع است و ترجیحا‌ً از کلماتی مانند" بهتر" و "نوین" و "جدید" استفاده نشود

 

 زمینه فنی اختراع مربوط (BACKGROUND OF ART):

اختراعات اعم از اینکه مربوط به فرآیند یا فرآورده باشد نوآوری تکنیکی و زمینه فنی آن ممکن است یکی یا چند مورد از شاخه‌های علم مانند مکانیک، الکترونیک، شیمی، متالوژی، برق، ، فیزیک، شیمی ،کشاورزی و .... باشند که مخترع باید در ابتدا زمینه فنی اختراع مربوط را بیان نماید.

اخرین طبقه بندی بین المللی اختراعات به صورت زیر می یاشد:

بخش الف: نيازهاي انساني

زير بخش: كشاورزي

زيربخش: مواد غذايي ـ تنباكو

زيربخش: اقلام شخصي يا خانگي

زيربخش: سلامتي و بهداشت، سرگرمي و تفريحات

 

بخش ب: انجام عمليات مختلف؛حمل ونقل و ترابري

زيربخش: جداسازي، مخلوط كردن

زيربخش: عمليات مختلف شكل دادن

زيربخش: چاپ ونشر

زيربخش: حمل ونقل، ترابري

زيربخش: فناوري ساختارهاي ذره‌بيني، نانو فناوري

 

بخش ج: شيمي ـ متالورژي

زيربخش: شيمي

زيربخش: متالورژي

 

بخش د: منسوجات، كاغذ

زيربخش: منسوجات يا ساير مواد قابل انعطاف كه به صورت ديگري ارائه نمي‌شوند

زيربخش: كاغذ

 

بخش هـ : ساختمان‌ها و بناهاي ثابت

زيربخش: ساختمان

زيربخش: حفاري زمين و صخره، استخراج معدن
 

بخش و: مهندسي مكانيك، روشنايي، گرمايش و اسلحه‌ها و انفجار

زیر بخش : انواع موتور یا پمپ   

زيربخش: مهندسي به مفهوم عام آن

زيربخش: روشنايي، گرمايش

زيربخش: انواع اسلحه، انفجار

 

بخش ز: فيزيك

زيربخش: وسايل

زيربخش: صنعت هسته‌اي

بخش ح: برق

 

A

SECTION A — HUMAN NECESSITIES

B

SECTION B — PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING

C

SECTION C — CHEMISTRY; METALLURGY

D

SECTION D — TEXTILES; PAPER

E

SECTION E — FIXED CONSTRUCTIONS

F

SECTION F — MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING

G

SECTION G — PHYSICS

H

SECTION H — ELECTRICITY

 

 مشکل فنی و بیان اهداف اختراع:

بطورکلی اختراع به معنی ارائه راه حل نوآورانه برای حل یک مشکل فنی در صنعت است که در قالب فرآیند یا فرآورده متجلی می‌شود، لذا در این قسمت باید مشکلات و محدودیت هایی که در زمینه پیشین اختراع وجود داشته و شما آنها را برطرف نموده اید را شرح دهید.

 

 شرح وضعیت دانش فنی پیشین:

در این قسمت باید دانش فنی پیشین و سابقه پیشرفت هایی که در رابطه با اختراع ادعایی وجود دارد ( فناوری های پیشین ) را بیان نمایید به نحوی که برای درک و جدید بودن اختراع کفایت کند.

برای دسترسی به منابع اختراعات ثبت شده در دنیا می توانید از توضیحات سایت www.search.taksabt.ir استفاده نمایید.

 

ارائه راه حل برای مشکل فنی موجود همراه با شرح دقیق و کافی و یکپارچه اختراع:

در ارائه راه حل باید روش و راهکار اختراعی خود را به طور کامل و شفاف توضیح دهید و به گونه ای که اصطلاحا شخصی با داشتن  مهارت فنی عادی در آن زمینه، قادر باشد با بازخوانی شرح موجود، اختراع مورد نظر را بسازد

 

 توضیح اشکال، نقشه ها، نمودارها درصورت وجود:

برای درک بهتر اختراع  اجزا و قسمت های مختلف، نقشه فنی بایستی شماره گذاری و توضیحات مربوط به آن در این قسمت بر اساس شماره گذاری بر روی نقشه ها بیان گردد.

 

بیان واضح و دقیق مزایای اختراع؛

مزاياي اختراع ادعايي خود را نسبت به اختراعات پيشين به صورت واضح و دقيق بيان نمایید.

 

کاربرد اختراع

کاربرد یا کاربردهای صنعتی اختراع در صورتیکه ماهیت اختراع گویای این امر نباشد باید ذکر شود و درصورت عدم ذکر صریح کاربرد صنعتی در این قسمت و عدم کفایت و گویا بودن این امر در اختراع می‌تواند زمینه استفاده یا سوءاستفاده از این حق را در آینده برای افرادسودجو و رقبا فراهم آورد.

 

یک روش اجرایی برای به کارگیری اختراع؛

در این قسمت یک روش اجرایی برای بکارگیری اختراع را توضیح دهید.

فرم تماس

هدف ما ارائه بهترین خدمات به شما می باشد . مشتاقانه منتظر نظرات و انتقادات شما هستیم .

اطلاعات تماس

 آدرس:
خراسان رضوی - مشهد - ابتدای بلوار پیروزی - جنب میدان شهید کاوه (جام عسل) - دانشکده فنی و مهندسی مشهد (شهید محمد منتظری) - مرکز تحقیقات کارآفرین (تک) - شرکت تدبیرگران کارآفن صنعت (تک)

با ما در تماس باشید