نحوه ثبت اختراع توسط خودم - کامل ترین راهنمای ثبت اختراع

نحوه ثبت اختراع توسط خودم - کامل ترین راهنمای ثبت اختراع

آدرس اداره کل مالکیت صنعتی، اداره ثبت علائم تجاری و اداره ثبت طرح های صنعتی و اداره ثبت اختراعات

تهران - میدان امام خمینی (ره) خیابان خیام ،خیابان فیاض بخش، جنب ساختمان شماره یک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ساختمان قدیم بانک ملت

 

آدرس اداره اختراع


    اما گام اول براي ثبت اختراع تكميل اسناد مورد نیاز است . بطور معمول وجود مدارك ذيل جهت ثبت اختراع الزاميست .

    1- اظهارنامه

وارد سايت ip.ssaa.ir شده، آنرا بصورتي كه توضيح داده شده است تكميل نماييد.

    2- تهيه اسناد با عناوين ، ادعا يا ادعاهاي اختراع ، توصيف اختراع ، خلاصه اي از توصيف اختراع و نقشه فنی با رعايت مواردي كه در زير شرح داده شده است.

ادعا يا ادعاهاي اختراع؛ مطابق ماده 11 ادعای اختراع باید عناصر اختراعی را که حمایت از آن درخواست شده درچهارچوب مشخصه فنی تعیین کند و دارای ویژگی های ذیل باشد:

الف) معقول بودن تعداد آنها.

ب ) فراتر از اطلاعات افشا شده نباشد.

ج ) بیان ویژگی های فنی مثبت

شرح و توصیف: مطابق ماده 10آئین نامه اجرایی " توصیف اختراع باید صریح و همراه با جزئیات کامل و مشمتمل بر نکات زیر باشد:

الف) عنوان اختراع به گونه ای که دراظهارنامه ذکر گردیده است.

ب ) زمینه فنی اختراع مربوط.

ج ) مشکل فنی و بیان اهداف

د ) شرح وضعیت دانش پیشین و سابقه پیشرفت هایی که در ارتباط با اختراع ادعایی وجود دارد.

هـ) ارائه راه حل برای مشکل فنی موجود همراه با شرح دقیق.

و ) توضیح اشکال، نقشه و نمودارها.

ز ) بیان واضح و دقیق مزایای اختراع ادعایی.

ح ) ذکر صریح کاربرد.

ط ) توضیح حداقل یک روش اجرایی برای به کارگیری اختراع.

خلاصه‌اي از توصيف اختراع؛ خلاصه اختراع : مطابق مواد 13و14 خلاصه مشتمل بر 70 تا 200 کلمه و فقط برای بیان اطلاعات اختراع و درصورت لزوم مشتمل بر فرمول شیمیایی یا معادلات ریاضی باشد.

نقشه فنی : طبق ماده 15آئین نامه اجرایی برای ترسیم نقشه به نکات ذیل توجه فرمایید

الف) در روی کاغذ بادوام و A4.

ب ) باوضوح و شفافیت کامل.

ج ) تمام عناصر نقشه دارای مقیاس باشند.

د ) تا حدامکان به صورت عمودی باشد.

هـ) اعداد و حروف خوانا باشد.

و ) شامل نشانه باشد.

ز ) صفحات به ترتیب باشد.

ح ) هیچ توضیحی نباید روی نقشه وجود داشته باشد.

الف) اشخاص حقیقی: کپی شناسنامه و کپی کارت ملی

ب) اشخاص حقوقی: آخرین روزنامه رسمی دلیل مدیریت کپی شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضاء

درصورتی که متقاضی یا متقاضیان ثبت بخواهند به استناد تقاضای ثبت یا ثبت خارج ازکشور از مزایای حق تقدم (حداکثر12ماه) استفاده نمایند می بایست مدارک مربوط به حق تقدم را همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف 15روز از آن تاریخ تسلیم کنند.

الف) هزینه اظهارنامه اشخاص حقیقی مبلغ 10.000ریال برای اشخاص حقوقی 100.000ریال به صورت اینترنتی

ب) معادل ارزی کلیه هزینه ها و تعرفه ای ثبتی علامت بر مبنای فرانک سوئیس می بایست به شماره حساب ارزی 740001 نزد بانک ملی- شعبه عباس آبادغربی(803) به نام خدمات ثبتی اداره کل مالکیت صنعتی واریزگردد.

ردیف اقلام هزينه شخص حقيقي شخص حقوقي
1 حق ثبت اظهارنامه و اظهارنامه تقسيمي 10.000 100.000
2 هزينه ثبت سالانه سـال اول تا پنجـم، هـر سـال معـادل 100000 ريالسال ششم تا سال دهم، هرسال معادل 200000 ريالسال يازدهم تا پانزدهم، هرسال معادل 300000 ريالسال شانزدهم تا بيستم، هرسال معادل 400000 ريال 10 برابر مبلغ تعيين شده براي اشخاص حقيقي
3 جريمه تأخير در پرداخت هزينه سالانه معادل نصف قسط سالانه در دوره‌هاي پنج ساله مربوط
4 هزينه استعلام براي انتقال،  اجازه بهره‌برداري يا اعراض 50.000 500.000
5 حق‌ثبت انتقال قراردادي و قهري 300.000 3000.000
6 حق ثبت مجوز بهره‌برداري يا فسخ و خاتمه آن نصف هزينه انتقال قراردادي و قهري
7 هزينه هربار اصلاح اظهارنامه و ضمائم آن معادل حق ثبت اظهارنامه
8 حق ثبت انتقال اظهارنامه يا اجازه بهره‌برداري از آن 50.000 500.000
9 حق ثبت تغييرات (غيراز انتقال مالكيت و اجازه بهره‌برداري) 50.000 500.000
10 هزينه صدور گواهي المثني 100.000 1000.000
11 هزينه رونوشت مصدق 5000 50.000
12 هزينه اخذ تأييديه تسليم اظهارنامه يا صدور گواهي نامه اختراع 15.000 150.000
13 هزينه رسيدگي به اعتراض به ردثبت(کمسیون) 500.000 750.000
14 هزينه رسيدگي به اعتراض به تقاضاي ثبت(کمسیون) 1.500.000 3.000.000
15 وديعه تسيلم دادخواست ابطال به دادگاه 3.000.000 4.500.000
16 هزينه بررسي اظهارنامه ثبت بين‌المللي به عنوان اداره مبدأ 50.000 500.000
 توضیح : در مورد متقاضیان خارجی که در اجرای مقررات کنوانسیون پاریس ، تقاضاهای خود را مستقیماً تسلیم مرجع ثبت (اداره ثبت اختراعات اداره کل مالکیت صنعتی) می نمایند ، می بایست معادل ارزی مبلغ ریالی تعیین شده در جدول هزینه ها را مطابق نرخ رسمی بپردازند .نحوه پرداخت هزینه اظهارنامه اختراع حداقل هزینه اظهارنامه اشخاص به شرح ذیل قابل محاسبه و پرداخت است:
نحوه محاسبه: (مجموع درصدهای افراد حقیقی ضربدر 10/000 ریال) + مجموع درصدهای افراد حقوقی ضربدر 100/000 ریال
بعنوان مثال اختراعی بصورت ذیل در حال ثبت شدن است
شخص حقیقی = 10 درصد
شخص حقیقی = 15 درصد
شخص حقوقی = 30 درصد
شخص حقوقی = 5 درصد
شخص حقوقی = 40 درصد
با توجه به اعداد، مجموع درصد اشخاص حقیقی = 25 درصد و مجموع درصد اشخاص حقوقی = 75 درصد
لذا طبق فرمول، مبلغ قابل پرداخت بصورت روبرو محاسبه میشود ( (10/000 * 25% )+( 100/000* 75%) ) = (2/500ریال + 75/000 ریال)= 77/500 ریال
------------------------------------------------------------------------------------------------
===> یک شخص حقیقی ( (10/000 * 100%) + (100/000 * 0 % ) ) = ( 10/000 + 0 ) = 10/000 ریال
===> یک شخص حقوقی ( (10/000 * 0 % ) + (100/000 * 100% ) ) = ( 0 + 100/000) = 100/000 ریال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توضیح : در مورد متقاضیان خارجی که در اجرای مقررات کنوانسیون پاریس ، تقاضاهای خود را مستقیماً تسلیم مرجع ثبت (اداره ثبت اختراعات اداره کل مالکیت صنعتی) می نمایند ، می بایست معادل ارزی مبلغ ریالی تعیین شده در جدول هزینه ها را مطابق نرخ رسمی بپردازند .

 

پس از تهيه مدارك و متون ثبت اختراع می بايست از طریق سایت اداره ثبت اختراع درخواست ثبت (اظهارنامه ثبت اختراع ) را تکمیل نمایید و در نهایت فایل های متون اختراع خود به همراه سایر مدارک (مدارک مثبت هویتی - مدارک وکیل و... ) را در فرم تقاضای ثبت به صورت اینترنتی بارگذاری نمایید.

 

با ثبت نهایی اظهارنامه شماره اظهارنامه و رمز دراختیار شما قرار می گیرد تا بتوانید از روند پرونده خود مطلع شده و در مواقع نیاز به اداره ثبت اختراع مراجعه نمایید.

در حال حاضر معمولا در مراحل زیر باید به اداره ثبت اختراع و روزنامه رسمی  واقع در تهران مراجعه نمایید.

1- ارائه اصل نامه تاییدیه علمی به اداره ثبت اختراع و دربافت نامه درج در آگهی روزنامه رسمی کشور و ارجاع آن به اداره آگهی

2- دریافت روزنامه چاپ شده (بعد از 6 - 7 روز کاری از زمان ارجاع نامه آگهی) و ارائه آن به اداره ثبت اختراع و دریافت گواهینامه ثبت اختراع

 

 
پس از ثبت اظهارنامه ثبت اختراع در صورتیکه  اسناد تدوین شده اختراع ( توصیف و ادعانامه ) در فرمت استاندارد و مطابق قوانین نباشد ابلاغیه نقص در مدارک صادر می شود سپس در صورتي كه نواقص رفع گرديده و مورد تاييد اداره قرار گيرد ؛ پس از طي مراحل مقتضي (5 مرحله بالا)، و پرداخت مبلغ 100000 ريال براي یک سال (برای 5 سال اول به ازای هر سال 100000 ریال ) از طریق گزینه ثبت درخواست - موضوع پرداخت هزینه حق الثبت ، نامه آگهي ثبت اختراع به شما تحويل مي شود . با بردن اين نامه به روزنامه رسمي كشور واقع در ضلع جنوبي پارك شهر خيابان بهشت و پرداخت تعرفه چاپ، آگهي پس از مدت 6 - 7 روز کاری در روزنامه رسمي كشور چاپ مي شود . پس از اين مدت روزنامه را از سازمان روزنامه رسمي كشور دريافت و با ارايه به سازمان مالكيت هاي معنوی  مي توانيد با طي مراحل لازم اداري و اخذ امضاي رياست محترم اداره مالكيت هاي صنعتي ؛ گواهينامه ثبت اختراع خود را دريافت كنيد .

 

تبريك مي گوييم شما موفق به ثبت اختراع شديد !

 

فرم تماس

هدف ما ارائه بهترین خدمات به شما می باشد . مشتاقانه منتظر نظرات و انتقادات شما هستیم .

اطلاعات تماس

 آدرس:
خراسان رضوی - مشهد - ابتدای بلوار پیروزی - جنب میدان شهید کاوه (جام عسل) - دانشکده فنی و مهندسی مشهد (شهید محمد منتظری) - مرکز تحقیقات کارآفرین (تک) - شرکت تدبیرگران کارآفن صنعت (تک)

با ما در تماس باشید