سامانه ثبت اختراع

سامانه ثبت اختراع

سامانه ثبت اختراع اهمیت تدوین و تکمیل مدارک ثبت اختراع در استحکام چهارچوب حقوقی ان و همچنین ضرورت بهره گیری از متخصصین حوزه مالکیت فکری و ثبت اختراع این مهم را برآن داشت با راه اندازی این سامانه،...

ادامه مطلب