0936 2866 703 051-38768022

آثار ادبی و هنری

آثار ادبی و هنری

 آثار ادبی و هنري و  نحوه ي دیدن آنها براي هرکسی متفاوت با دیگري است. شاید براي شما هم پیش آمده باشد که دو نفری به دیدن یک فیلم رفته اید و در انتها یک نفر از آن فیلم خوشش آمده و دیگري نه. هرکسی بنا بر احساسات،روحیات، دانسته ها و منابع ذهنی اش واکنش […]