نوشته هایی با برچسب حق و حقوق ثبت اختراع

نوشته هایی با برچسب حق و حقوق ثبت اختراع

گواهی ثبت اختراع
، ، ، ، ، ، ، ، ،

گواهی ثبت اختراع

گواهینامه ثبت اختراع، یک گواهی یا حق انحصاری است که از سوی دولت یک کشور به فرد یا افراد خاصی برای محصول، فرایند، و طرحی که دارای ویژگی هایی مانند نوآورانه، جدید، ابتکاری،  قابل شرح، داشتن کاربرد صنعتی...

ادامه مطلب