0936 2866 703 051-38768022

کاملترین آموزش نحوه تدوین اسناد اختراع

کاملترین آموزش نحوه تدوین اسناد اختراع

پیش از آنکه به نحوه تدوین اسناد اختراع بپردازیم لازم است نکاتی در مورد اهمیت این موضوع بیان نماییم
با توجه به اینکه گواهینامه اختراع، حقوق انحصاری یک محصول، فناوری و یا تکنولوژی را برای مدت حداکثر ۲۰ سال بوجود می آورد. ذکر این نکته مهم است که اسناد ثبت اختراع و بخصوص ادعانامه تعیین کننده حدود اختراع می‌باشد .

بنابراین  تدوین اسناد ثبت اختراع از نظر حقوقی دارای اهمیت فراوانی است و نگارش توصیف و به خصوص ادعانامه اختراع نیازمند اشراف کامل به قوانین و تجربه در این زمینه است .