0936 2866 703 051-38768022

راهنمای ثبت آثار ادبی و هنری

راهنمای ثبت آثار ادبی و هنری

خب همونطور که تو مقاله های قبلی از اهمیت ثبت آثار ادبی و هنری و حمایت ها و حقوق آن گفتیم، توی این مقاله میخواهیم راهنمای ثبت آثار ادبی و هنری و مراحل اون رو باهم بررسی کنیم شما برای ثبت یک اثر هنری میبایست از طریق سامانه ثبت این آثار به نشانی http://ircrs.ir اقدام […]