rnrnrn

اخذ مجوز دانش بنیان

شرکت هایی که مجوز دانش بنیان دارند از حمایت های ویژه ای برخوردار می شوندمانند:معافیت های مالیاتی و گمرکی ، ارائه مجوز استقرار ، معافیت از پرداخت حق بیمه قرار داد هاو...

ثبت درخواست بیشتر بدانید

– کاوش تخصصی امکانسنجی دانش بنیانی محصول/ خدمت (تعیین درصد دانش بنیانی محصول/ خدمت)

– فرآیند جمع ­آوری داده­های مورد نیاز برای ارزیابی محصول/ خدمت با همکاری شرکت متقاضی از قیبل؛ اطلاعات شرکت، گلوگاهها و مشکلات موجود در فرایند دستیابی به محصول، مستندات تحقیق و توسعه و …

– ثبت اطلاعات شرکت و داده های جمع آوری شده در سایت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و پیگیری کلیه امور اداری دانش بنیانی

– فرآیند جمع ­آوری داده ­های مورد نیاز برای درخواست بررسی مجدد محصول/ خدمت با همکاری شرکت متقاضی

– ثبت اطلاعات شرکت در سایت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری از قبیل؛ مشخصات کلی شرکت، محل استقرار شرکت، اعضای هیات مدیره، سهامداران، منابع انسانی، تیم تحقیق و توسعه، مشخصات کارمندان شرکت، اطلاعات مالی شرکت.

– ثبت اطلاعات محصول/ خدمت در سایت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری از قبیل؛ نام تجاری محصول، کد محصول و کد تعرفه گمرکی، حوزه فناوری، حوزه کاربرد، مشخصات فنی، پیچیدگی ­های فنی، مرحله پیشرفت، نحوه دستیابی، مجوزها و تاییدیه ها، استاندارها و نتایج تست، حمایت های دریافت شده، قسمت های مختلف محصول/ خدمت.

– جمع آوری و ثبت داده های مورد نیاز بر پایه درخواست دبیرخانه معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری.

– کاوش پرونده توسط ارزیاب معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و اعلام نظر ارزیاب.

– ارائه داده های جدید بر پایه نظر ارزیاب (در صورت عدم تأیید محصول/ خدمت) 

 1. رزومه شرکت.

 2. تنظیم فایل پرسشنامه بر پایه حوزه فناوری محصول/ خدمت.

 3. ارائه مستندات در مورد گلوگاه­ها و مشکلات موجود در فرایند دستیابی به محصول/خدمت.

 4. ارائه مستندات فنی محصول/ خدمت بر پایه معیارهای تفصیلی.

 5. توضیح و تصاویری در مورد محصول/ خدمت مورد تقاضا.

 6. مشخص نمودن سطح بندی محصول.

 7. مشخص نمودن دسته بندی محصول بر پایه فهرست کالاهای دانش بنیان.

 8. نمودار سازمانی شرکت (اختیاری می باشد).

 9. تصویر مجوزهای شرکت (مانند پروانه بهره‌برداری و مجوز تاسیس و).

 10. آخرین لیست بیمه شرکت و خلاصه وضعیت حقوق دستمزد و مزایا.

 11. آخرین اظهارنامه مالیاتی ارسال شده به سازمان امور مالیاتی کشور.

 12. تصویر آگهی تاسیس به همراه آخرین تغییرات شرکت در روزنامه رسمی.

نوپا

شرکتهایی که از نظر کسب و کار و اقتصادی به بلوغ کافی دست پیدا نکرده اند. این نوع شرکتها باید شرایط زیر را داشته باشند:
الف- شرکت حداقل یك محصول در مقیاس نمونه آزمایشگاهی مطابق با فهرست کالاها و خدمات دانش بنیان، ساخته و ارائه کند.
ب- درآمد عملیاتی در آخرین اظهارنامه مالیاتی شرکت کمتر از ۵۰ میلیارد ریال باشد.
(درآمد عملیاتی: درآمد ناشی از فروش کالاها یا خدمات شرکتها که در ردیفهای “فروش خالص”، “درآمد ناخالص پیمانکاری/ ارائه خدمات” و “سایر درآمدهای عملیاتی” در صورت سود و زیان اظهارنامه مالیاتی شرکتها درج می شود.)
پ- شرکت برنامه رشد خود را ارائه نموده و در فرآیند ارزیابی به تایید دبیرخانه برساند.
ت- شرکت موفق به اخذ گرنتهای علمی و فناوری یا قراردادهای رسمی پژوهشی با اسناد مثبته تراکنش مالی واقعی از نهادهای دولتی یا مراکز معتبر در موضوع محصول هدف شده است.
توجه: در مواردی که دستیابی به نمونه اولیه محصول یا خدمت، مستلزم تحقیق و توسعه مستمر در بازه زمانی بیش از یك سال است، در صورتیکه شرکت به مدت حداقل ۶ ماه تا زمان ارزیابی دارای حداقل دو شرط از شرایط زیر باشد، موضوع به عنوان یك محصول دانش بنیان پذیرفته می شود:
۱- برنامه تحقیق و توسعه متمرکز داشته و حداقل ۵۰ درصد هزینه شرکت صرف تحقیق در توسعه محصول هدف شده باشد.
۲- حداقل ۵۰ درصد از نیروی انسانی شرکت به صورت تخصصی در تحقیقات مرتبط با موضوع فعالیت داشته است.
توجه: شرکتهای فاقد اظهارنامه مالیاتی صرفا یك سال از زمان اولین تایید فرصت خواهند داشت تا اظهارنامه مالیاتی خود را به دبیرخانه ارائه کنند.

نوآور

شرکتهای فعال در حوزه تولید و توسعه کالاها و خدمات فناورانه و نوآورانه که از نظر کسب و کاری و اقتصادی به بلوغ کافی دست پیدا کرده اند. این نوع شرکتها باید شرایط زیر را دارا باشند:
الف- شرکت دارای تولید تجاری حداقل یك کالا/ خدمت دانش بنیان باشد.
ب- درآمد عملیاتی در آخرین اظهارنامه مالیاتی شرکت باید بیش از ۵۰ میلیارد ریال باشد.
(درآمد عملیاتی: درآمد ناشی از فروش کالاها یا خدمات شرکتها که در ردیفهای “فروش خالص”، “درآمد ناخالص پیمانکاری/ ارائه خدمات” و “سایر درآمدهای عملیاتی” در صورت سود و زیان اظهارنامه مالیاتی شرکتها درج می شود.)
پ- شرکت باید برنامه رشد خود را ارائه کند و گزارش پیشرفت آن را به صورت سالانه به تایید دبیرخانه برساند.
ت- سهم فروش کالاها/ خدمات دانش بنیان شرکت از فروش کل شرکت کمتر از ۵۰ درصد باشد.

فناور

شرکتهای فعال در حوزه تولید و توسعه کالاها و خدمات فناورانه و نوآورانه که از نظر کسب و کاری و اقتصادی به بلوغ کافی دست پیدا کرده اند. این شرکتها باید دارای شرایط زیر باشند:
الف- شرکت دارای تولید تجاری حداقل یك کالا/ خدمت دانش بنیان، باشد.
ب- درآمد عملیاتی در آخرین اظهارنامه مالیاتی شرکت باید بیش از ۵۰ میلیارد ریال باشد.
(درآمد عملیاتی: درآمد ناشی از فروش کالاها یا خدمات شرکتها که در ردیفهای “فروش خالص”، “درآمد ناخالص پیمانکاری/ ارائه خدمات” و “سایر درآمدهای عملیاتی” در صورت سود و زیان اظهارنامه مالیاتی شرکتها درج می شود.)
پ- شرکت باید حداقل ۱۰ نفر نیروی بیمه شده تمام وقت داشته باشد.
ت- شرکت باید برنامه رشد خود را ارائه کند و گزارش پیشرفت آن را به صورت سالانه به تایید دبیرخانه برساند.
ث- سهم فروش کالاها/ خدمات دانش بنیان شرکت از فروش کل حداقل ۵۰ درصد باشد.
توجه: درآمد حاصل از موارد زیر در فروش کالاها/ خدمات دانش بنیان، لحاظ نمی شوند:
۱- پروژه (مهندسی، پیمانکاری و ساخت “EPC”) که کمتر از ۱۰ درصد از قیمت قرارداد پروژه در بخش طراحی مفهومی و تفصیلی حائز همه معیارهای ماده (۱) باشد.
۲- خدمات تجاری سازی، خدمات آزمایشگاهی و همچنین فرآیندهای حائز شرایط ماده (۱) که منجر به تولید محصولات غیر دانش بنیان می شوند.

 

درواقع طبق این ماده، فعالیت شرکت دانش‌ بنیان شما این نتیجه را در پی دارد که شما با استفاده از علم خود،‌ می توانید درآمدزایی ‌کنید. هم‌چنین با استفاده از روش‌های صحیح علمی می‌توانید به توسعه اقتصادی هم کمک کنید. تاسیس یک شرکت با کمک دانش علمی؛ اگر فردی تحصیل‌کرده هستید و به درآمدزایی هم فکر می‌کنید، یک شرکت دانش بنیان تاسیس کنید. اطلاعاتی که تولید می‌کنید محصولات اصلی شرکت شما هستند و با تجاری‌سازی آن‌ها می‌توانید سود به دست بیاورید.

تعریف شرکت دانش بنیان

ماده ۱ «قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری‌ها و اختراعات»، شرکت دانش‌بنیان را این‌طور تعریف کرده است: شرکت یا موسسه ی خصوصی یا تعاونی که برای هم افزایی علم و ثروت، توسعه ی اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی ( شامل گسترش و کاربرد اختراع و نو آوری) و تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه (شامل طراحی و تولید کالا ها و خدمات) در حوزه ی فناوری های برتر و با ارزش افزوده ی فراوان و بر اساس معیار های مورد نظر به تایید کارگروه می رسد.

تمدید شرکتهای دانش بنیان

تمدید شرکتهای دانش بنیان

تمدید شرکتهای دانش بنیان فرآیند تمدید چیست؟ شرکتهایی که به...

امریه سربازی شرکت های دانش بنیان

امریه سربازی شرکت های دانش بنیان

امریه شرکت های دانش بنیان قابل توجه متقاضیان امریه دانش...

حمایت مالیاتی شرکت های دانش بنیان

حمایت مالیاتی شرکت های دانش بنیان

اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه شرکت­های دانش بنیان با هدف...

آئین نامه حمایت از تولید دانش بنیان در بخش …

آئین نامه حمایت از تولید دانش بنیان در بخش …

هیئت وزیران دولت دوازدهم در جلسه ۱۴۰۱/۰۱/۱۴ به پیشنهاد وزارت...

02191010764
Contact راحت باشید، از ما بپرسید هر سوالی دارید!